گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ارتباط تصویری٠٠١١٢
صنایع دستی٠٠٢٢٤
علوم سیاسی٠٠٠٠٠
فرش٠١١٢٤
فقه و حقوق اسلامی٠٠٣١٤
دانشکده٠١٧٦١٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است