ریاست دانشکده
مجید طهرانی
دانشیار گروه فرش
03833230698
mtehrani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tehrani
معاون آموزشی
راضیه مختاری دهکردی
استادیار گروه ارتباط تصویری
03833230698
razieh.mokhtari@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~raziehmokhtari
معاون دانشجویی
ستار صادقی ده چشمه
استادیار گروه مدیریت جهانگردی
s.sadeghi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~sadeghi

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است