تقویم آموزشی دانشگاهنمایه آموزشی دانشگاه
دانشجو

استاد

کارمند

فارغ التحصیل
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱
     مدرسه کارآفرینی دانشگاه شهرکرد با همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی افتتاح می شود.