پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
مدارهای منطقی عباس کارگرمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است