دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
آموزش مجازی زهرا امیرخانی
مرتضی طاهری اردلی
مهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است