نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
آموزش مجازی مرتضی طاهری اردلی
زهرا امیرخانی
مهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است