سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
معماری کامپیوتر مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر130
کارگاه کامپیوتر مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر101

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است