شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
کارگاه کامپیوتر مجتبی مصطفوی قهفرخیمهندسی کامپیوتر101
معماری کامپیوتر مجتبی مصطفوی قهفرخیمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است