جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
داده کاوی هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
داده کاوی هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته مهندسی کامپیوتر130
آشنایی با کامپیوتر عبدالناصر محبی
فرزانه حسینی
مهندسی کامپیوتر130
آشنایی با کامپیوتر عبدالناصر محبی
فرزانه حسینی
مهندسی کامپیوتر230
مدارهای منطقی راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر نوشین قادریمهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر علی قیاسیانمهندسی کامپیوتر230
طراحی الگوریتم رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر101
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر201
سیستم های عامل عباس حریمهندسی کامپیوتر130
تحلیل و طراحی سیستم ها مهندسی کامپیوتر130
روش پژوهش و ارائه مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر120
روش پژوهش و ارائه رضا روحانیمهندسی کامپیوتر120
امنیت شبکه راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر230
ساختمان داده مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته 2 راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
هوش مصنوعی و سیستم خبره رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
طراحی زبانهای برنامه سازی مهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه شبکه راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر101
آزمایشگاه شبکه راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر201
شبکه های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه ریزپردازنده مهندسی کامپیوتر101
کارگاه متلب مهندسی کامپیوتر101
کارگاه متلب مهندسی کامپیوتر201
پایگاه داده پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است