چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
آموزش مجازی پیمان پیش یار دهکردی
مرتضی طاهری اردلی
ابراهیم ظاهری
محمد احسان بصیری
هادی خسروی فارسانی
مهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است