جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
هوش مصنوعی و سیستم خبره محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته 2 محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
آشنایی با کامپیوتر فرزانه حسینیمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
ریاضیات گسسته مهندسی کامپیوتر130
مدارهای منطقی امیر هاشمیمهندسی کامپیوتر230
مدارهای منطقی مهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر نوشین قادریمهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر امیر هاشمیمهندسی کامپیوتر230
طراحی الگوریتم رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
سیستم های عامل عباس حریمهندسی کامپیوتر130
سیگنالها و سیستمها رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
تحلیل و طراحی سیستم ها راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
روش پژوهش و ارائه مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر120
روش پژوهش و ارائه رضا روحانیمهندسی کامپیوتر120
امنیت شبکه راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
انتقال داده عباس حریمهندسی کامپیوتر130
گرافیک کامپیوتری رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
زبان تخصصی محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر120
ساختمان داده مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته 2 محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
هوش مصنوعی و سیستم خبره محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
طراحی زبانهای برنامه سازی محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه شبکه عباس حریمهندسی کامپیوتر101

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است