جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
مدارهای منطقی مهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است