چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
نظریه زبانها و ماشینها مجتبی مصطفوی قهفرخیمهندسی کامپیوتر130
طراحی الگوریتم محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
مدار الکتریکی امیر هاشمیمهندسی کامپیوتر130
روش پژوهش و ارائه رضا روحانیمهندسی کامپیوتر120
اصول طراحی کامپایلر راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
زبان تخصصی محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر120
ساختمان داده رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
مهندسی اینترنت هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
هوش مصنوعی و سیستم خبره رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
شبکه های کامپیوتری راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر230
مبانی شبکه های بی سیم راضیه اسکندریمهندسی کامپیوتر130
سیستمهای نهفته و بیدرنگ عباس حریمهندسی کامپیوتر130
پایگاه داده پیشرفته مجتبی مصطفوی قهفرخیمهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه ریزپردازنده مهندسی کامپیوتر201
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر130
مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر130
کارگاه کامپیوتر مهندسی کامپیوتر201
شبکه های کامپیوتری مهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه پایگاه داده مهندسی کامپیوتر101
کارگاه کامپیوتر مهندسی کامپیوتر301
ریاضیات گسسته مهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه پایگاه داده مهندسی کامپیوتر201
کارگاه کامپیوتر مهندسی کامپیوتر101
ریزپردازنده و زبان اسمبلی مهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه ریزپردازنده مهندسی کامپیوتر101

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است